MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

PROFIL HISTORIA STATUT PRZEDSZKOLA cz.1 STATUT PRZEDSZKOLA cz.2 PROGRAM WYCHOWANIA KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

O przedszkolu

STATUT PRZEDSZKOLA cz.1

STATUT

MIESKIEGO PRZEDSZKOLA NR 27.

W JELENIEJ GÓRZE

 

      SPIS TREŚCI

   

 ROZDZIAŁ   I  -   Postanowienia ogólne

   ROZDZIAŁ  II   -   Cele i zadania przedszkola

   ROZDZIAŁ  III   -  Sposoby realizacji zadań przedszkola

    ROZDZIAŁ  IV  -   Organy przedszkola

                     ROZDZIAŁ  V   -   Organizacja przedszkola 

 

 

ROZDZIAŁ I

 

 Postanowienia  ogólne

 

 § 1. 1 Miejskie Przedszkole nr 27 „Okrąglaczek”, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną, która :

 1. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 2. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 3. zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy  Tuwima 12 w Jeleniej Górze

3. Organem prowadzącym jest Prezydent Miasta Jelenia Góra

4.  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

5.  Przedszkole używa nazwy: Miejskie Przedszkole nr 27 Okrąglaczek

6.  Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu.

7.  Przedszkole prowadzi :

1)  wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 6 lat;

2)  obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

 

 

  

ROZDZIAŁ II

  

Cele i zadania przedszkola

  

§ 2.  Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

§ 3. 1. Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej ( do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

§ 4. 1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w §3 ust. 1 przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:

 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, a zwłaszcza porozumiewania się z dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. wychowanie przez sztukę;
 8. wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 9. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
 10. wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 11. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 12. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
 13. wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

  

 

ROZDZIAŁ III

 

Sposoby realizacji zadań przedszkola

 

§ 5. 1.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętym programem wychowania przedszkolnego.

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.

3.Program wychowania przedszkolnego zawiera:

 1. szczegółowe cele edukacyjne;
 2. tematykę materiału edukacyjnego;
 3. wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.

4.Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:

 1. opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;
 2. zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów);
 3. zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
 4. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu.
  1. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
  2. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
 5. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego.
 6. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej.

§ 6. 1.  Dyrektor przedszkola powierza na początku każdego roku szkolnego oddział przedszkolny opiece ( jednemu) dwojga nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Ze względu na organizację pracy placówki może nastąpić zmiana wychowawcy grupy w trakcie roku szkolnego(np.: urlopy zdrowotne, długotrwałe zwolnienia lekarskie, zmiana miejsca pracy) .

§ 7. 1.  Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań niniejszego statutu;
 2. zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad:
  1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielki udziale nauczyciela,
  2. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czas), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce ( organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze),
  3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
  4. pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, w tym są czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.
 3. opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela , który uwzględnia : równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć              w każdym dniu;
 4.  przestrzeganie liczebności grup;
 5. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;
 6. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
 7. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym;
 8. kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor przedszkola co najmniej raz w roku;
 9. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;
 10. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
 11. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;
 12. ogrodzenie terenu przedszkola;
 13. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
 14. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń gospodarczych;
 15. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;
 16. wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;
 17. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych;
 18. zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i wycieczkach poza teren przedszkola;
 19. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 8.  W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom.

§ 9.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

 1. diagnozowaniu środowiska dziecka;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko;
 4. wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców;
 6. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 7. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 9. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 10. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

§ 10.Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie:

 1. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
 3. realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka;
 4. zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;
 5. integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 11.  Wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym ( od 2 do 5 godzin).

§ 12.1 Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2.Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

3.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.

4.W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.

5.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym.

6.Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane odpowiednio:

 1. z grupą wychowawczą w przedszkolu, albo;
 2. indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola

      w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia           znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola.

7.W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

9.Na podstawie orzeczenia, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

10.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni.

11.Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu przedszkola.

§ 13. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez:

 1. występowania o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

§ 14.1.Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków przedszkolu.

2.Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

3.W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica lub wychowawcy grupy, Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków finansowych przedszkola.

§ 15. Obowiązkiem wszystkich rodziców jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych. Wymóg ten dotyczy także nauczycieli.

 

 

 

 

 ROZDZIAŁ IV

 

 Organy  przedszkola

 

  

§ 15. 1.   Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor przedszkola;
 2. Rada  Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców.

       § 16. Każdy z wymienionych organów w  § 15 działa zgodnie z ustawą o systemie   

oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola.

§ 16. 1.  Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;
 2. jest osobą działającą w imieniu  pracodawcy;
 3. jest organem nadzoru pedagogicznego;
 4. jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;
 5. wykonuje zadania administracji publicznej  w zakresie określonym ustawą.  

       § 17. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je         na zewnątrz . Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

§ 18. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 19.1.  Dyrektor przedszkola:

 1. kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą , a  szczególności: 
 2. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości,
 3. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej,
 4. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących,
 5. udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy,
 6. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
 7. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,
 8. dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela,
 9. współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,
 10. stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w przedszkolu,
 11. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego nauczania,
 12. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu,
 13. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością  lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjne,
 14. zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi podlegają,
 15. dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego,
 16. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący,
 17. powołuje Komisję rekrutacyjno kwalifikacyjną , gdy zachodzi taka konieczność,
 18. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych,
 19. umożliwiana podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 20. opracowuje w porozumieniu z radą pedagogiczną plan doskonalenia nauczycieli,
 21. skreśla wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem zasad zapisanych w  §  101 statutu.
  1. organizuje działalność przedszkola, a w szczególności: 
 22. opracowuje arkusz organizacyjny na  każdy rok szkolny,
 23. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych,
 24. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym,
 25. dba o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
 26. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość,
 27. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,
 28. opracowuje projekt planu finansowego przedszkola,
 29. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 30. dokonuje co najmniej dwa razy w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw,
 31. organizuje prace konserwacyjno – remontowe oraz powołuje komisje przetargowe,
 32. powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku przedszkola,
 33. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.
  1. prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników , a w szczególności:
 34. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
 35. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych,
 36. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny,
 37. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej,
 38. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w przedszkolu,
 39. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych,
 40. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego,
 41. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi przedszkola,
 42. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników,
 43. udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa,
 44. załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
 45. wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem,
 46. wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego,
 47. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący,
 48. dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 49. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
 50. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym,
 51. współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania,
 52. wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

§ 20. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 21. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

§ 22. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

§ 23. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.

§ 24.1.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 4. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
 5. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
 6. uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.

§ 25.1.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego;
 2. opiniuje propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 3. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 4. opiniuje projekt finansowy przedszkola;
 5. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
 6. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 7. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 8. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 9. opiniuje ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
 10. opiniuje organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia. 

§ 26.1.  Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora przedszkola;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała;
 8. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola;
 9. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 10. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§ 27.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

§ 28.Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 29. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

§ 30. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 31.  Protokóły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są  w formie elektronicznej z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do protokółów oraz rejestrator historii zmian i ich autorów, a także umożliwiający sporządzenie protokółów w formie papierowej.

§ 32.1.  W przedszkolu działa Rada Rodziców.

 1. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola.
 2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola.
 3. W skład Rady Rodziców wchodzi trzech przedstawicieli każdego oddziału przedszkolnego.
 4. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym .
 5. W wyborach, o których mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic                    ( prawny opiekun).
 6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
  3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa  Regulamin Rady Rodziców.

§ 33.1.  Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy, o ile taki jest wprowadzany;
 3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki, o ile taki jest wprowadzany.
 4. Programy, o których mowa w §52 ust. 1 pkt 2 i 3 Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu porozumienia z Radą Pedagogiczną 
 5. W przypadku, gdy w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego Rada Rodziców nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programów Wychowawczego i Profilaktyki, programy te ustala Dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organami sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora przedszkola obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 34.1.  Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 2. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
 3. opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć;

§ 35.1.  Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola;

§ 36. Zasady współpracy organów przedszkola

 1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi przedszkola.
 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
 8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania , opieki i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola.
 9. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 56niniejszego statutu.

§ 37. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora przedszkola;
  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  3. dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor,         powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 3. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

 ROZDZIAŁ V

 

 Organizacja  przedszkola

 

 

§ 38.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

§ 39.   Przedszkole jest 7 - oddziałowe.

§ 40. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 11,5 godzin dzienne: od 6.00   do 17.30.

§ 41.   Podstawa programowa jest realizowana w godzinach  8.oo  - 13.oo.

§ 42. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych przez organ prowadzący:

 1. Lipiec lub sierpień naprzemiennie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez organ prowadzący dla Miejskich Przedszkoli w danym roku szkolnym

 2. 24,31.12 w przypadku zadeklarowania się mniejszej grupy dzieci niż 10

 3. Innych terminów na wniosek dyrektora wynikających ze specyfiki pracy placówki § 51pkt 4

§ 43. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

§ 44. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być niższa lub wyższa

§ 45.  Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.oo.

§ 46.1.  Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

 1. 7 sal do zajęć dla poszczególnych grup;
 2. salę rekreacyjną do gimnastyki korekcyjnej;
 3. kuchnię;
 4. szatnię dla dzieci;
 5. pomieszczenia administracyjne i gospodarcze;
 6. pokój zajęć logopedycznych;
 7. plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych.

§ 47.1.  Praca wychowawczo, dydaktyczna  i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora.

  § 48.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

§ 49.1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia korekcyjne, teatralne, tańce, nauka języka angielskiego, rytmika,

 1. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
  1. z dziećmi w  wieku 3 - 4 lat  - około 15 minut;
  2. z dziećmi w  wieku 5 - 6 lat – około 30 minut.

§ 50.1.  Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału..

 1. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych.

§ 51. Grupy między oddziałowe.

1.  Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –wychowawczych w grupach między oddziałowych .

2.  Grupa między oddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.00– 7.30 i 16.00 – 17.oo w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.00 do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 16.00 do momentu zamknięcia przedszkola.

       3.  Ilość dzieci w grupie między oddziałowej nie może przekraczać 25.

       4. W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy    przedświąteczne: 24 grudnia i 31 grudnia, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie lub podjąć decyzję o zamknięciu placówki z chwilą zadeklarowania się mniejszej liczby dzieci niż 10 w wyznaczonych dniach po zaopiniowaniu decyzji przez Radę Rodziców.

       5.  Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w grupach o strukturze między oddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek

§ 52.1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest bezpłatne. Zajęcia dodatkowe, zorganizowane na wniosek Rady Rodziców są odpłatne.

2.  Wysokość opłat i sposób uiszczania opłat za zajęcia dodatkowe reguluje umowa zawarta pomiędzy organizatorem zajęć, a dyrektorem przedszkola.

3.  Zajęcia dodatkowe mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych dla dzieci szczególnie uzdolnionych będących w trudnej sytuacji rodzinnej.

§ 53. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

§ 54.1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 1. W arkuszu organizacji przedszkola określa się :
  1. czas pracy poszczególnych oddziałów;
  2. liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska;
  3. ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

§ 55.1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

 1. co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
 2. co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);
 3. najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

       § 56. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

Posiłki:

 • I śniadanie godz.8.30
 • II śniadanie godz. 11.00
 • Obiad godz. 13.30 , 14.00 (grupy młodsze)
 • Podwieczorek (wygospodarowany z I, II śniadania dla dzieci pozostających w przedszkolu do godz.17 nie obejmujący dodatkowej opłaty) godz. 16.15

 

§ 57.  Odpłatność za przedszkole.

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Urząd Miasta Jelenia Góra oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.
 2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje aktuualna Uchwała  Rady Miasta. 
 3. Stała opłata miesięczna, o której mowa w ust. 2 nie podlega zwrotowi. W przypadku nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie przez okres 30 dni, rodzicom przysługuje zwolnienie od tej opłaty za okres jednego miesiąca.
 4. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor szkoły w formie komunikatu.
 5. Opłata, o której mowa w ust. 4 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni nieobecności i stawki za wyżywienie, jeżeli nieobecność jest dłuższa trzy dni. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od należności w następnym miesiącu.
 6. Opłata za zapewnienie opieki poza godzinami koniecznymi do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie, ma charakter opłaty stałej i stanowi równowartość – zdeklarowanych odpowiednio w skali tygodnia i miesiąca dni pobytu dziecka pomnożonej przez 1/30 czesnego.
 7. Opłata, o której mowa w ust. 6, nie podlega zwrotowi w przypadku doraźnych nieobecności dziecka w przedszkolu.
 8. Opłata, o której mowa w ust. 6 podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka powyżej 30 dni. Zwrot opłaty następuje w formie odliczenia należności w kolejnym miesiącu.
 9. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków w odpowiednich dniach tygodnia, a tym samym wysokości wnoszenia opłat, rodzic przedkłada w Karcie Zgłoszenia do Przedszkola oraz Umowie o świadczeniu usług przedszkolnych podpisywanych przez rodziców (prawnych opiekunów) z chwilą zapisu dziecka do przedszkola. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych deklaracji wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
 10. Rodzice dzieci 6 – letnich realizujących w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły w zakresie podstawy wychowania przedszkolnego nie wnoszą żadnych opłat, pod warunkiem, że dziecko przebywa w przedszkolu 5 godzin i nie korzysta z wyżywienia.
 11.  Opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za korzystanie z usług przedszkolnych należy dokonywać na wskazane przez intendenta  konta zgodnie z umieszczoną kwotą, we wskazanym terminie
 12. W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola przedszkole nalicza ustawowe odsetki.
 13. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 2, 4 i 6 , przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego.
 14. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu wniosku, w kasie lub przekazać na cele przedszkola.
 15. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną występuje do MOPS –u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za świadczenia w przedszkolu.

§ 58.  Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt „ wsadu do kotła” oraz koszty osobowe i koszty wytworzenia posiłku.

§ 59. 1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkól wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.

2.Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

§ 60. 1. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora społecznego

 1. Na stanowisko wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii   Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego.
 2. Do zakresu zadań wicedyrektora należy:
  1. Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich do księgowości;
  2. Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo;
  3. Kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej;
  4. Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności;

§ 61.  W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.