MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 27 OKRĄGLACZEK w Jeleniej Górze

 

Nawigacja

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z MP 27 OKRĄGLACZEK PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

PROCEDURY I ZARZĄDZENIA

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z MP 27 OKRĄGLACZEK

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci z

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 27 „ OKRĄGLACZEK ”

w Jeleniej Górze

 

 1. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

 2. Rodzice zobowiązani są do wypisania z początkiem każdego nowego roku szkolnego oświadczenia o odbiorze dziecka z przedszkola oraz uaktualniania go w razie potrzeby.(zał. nr1)

 3. Rodzic może również powiadomić telefonicznie pracowników przedszkola o zamiarze odebrania dziecka przez inną osobę niż osoba upoważniona, z podaniem danych personalnych –dowód, co zostaje odnotowane w specjalnym zeszycie i podpisane przez pracownika przyjmującego informację telefoniczną.

 4. Dla zachowania pełnego bezpieczeństwa nauczyciel/pracownik obsługi pełniący w danym dniu dyżur w szatni jest zobowiązany do wylegitymowania osoby zgłoszonej do odbioru dziecka, jeśli jej nie zna.

 5. Ze względów organizacyjnych dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godz.8.15

 6. Rodzic winien przyprowadzić dziecko osobiście, bezpośrednio do sali grupy ,w której schodzą się dzieci od godziny 6.00–7.30, bądź oddać je pod opiekę osoby, która pełni dyżur w szatni .

 7. Rodzic zobowiązany jest przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. W przypadku zaistnienia wątpliwości , co do stanu zdrowia dziecka nauczyciel może żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia przez czas trwania przeszkody dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola.

 8. Jeżeli rodzic lub inne osoby dorosłe nie mogą odebrać dziecka z przedszkola, wówczas przy odbiorze dziecka nauczyciel lub pracownik obsługi winni przestrzegać zasady, aby rodzeństwo, które odbiera dziecko , miało ukończone 18 lat.

 9. Dzieci nie będą wydawane osobom nietrzeźwym, z podejrzeniem zażycia środków odurzających, ze względu na brak możliwości zapewnienia przedszkolakom pełnego bezpieczeństwa. W takim przypadku pracownik będzie kontaktował się z innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka. Z chwilą braku kontaktu z przedstawicielem rodziny pracownik powiadamia o zaistniałej sytuacji dyrektora placówki , który podejmuje działania przewidziane prawem.

 10. Za bezpieczeństwo w drodze do i z przedszkola (po zakończonych zajęciach dydaktyczno - opiekuńczych i opuszczeniu terenu przedszkola) odpowiadają rodzice.

 11. Zabrania się rodzicom, pod których opieką zostaje dziecko, aby pozwalali na samodzielne przejście dziecka do przedszkola z terenu parkingu, ogrodu przedszkolnego czy szatni.

 12. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali dydaktycznej.

 13. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola do godz.17.00 (czyli po godzinach czasu pracy przedszkola), należy pilnie skontaktować się z rodzicami. Jeśli kontakt z jakiegoś powodu jest niemożliwy, nauczyciel powiadamia dyrektora, ten zaś podejmuje decyzję, w jaki sposób powiadomić rodziców lub podejmuje decyzję o telefonie do najbliższego Komisariatu Policji tj. ul. Armii Krajowej 5 tel. 75 75 20 150

 14. Życzenia rodziców dotyczące ograniczenia odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być poparte przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.